strona główna         do pobrania


Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy, lub używali wcześniejszych wersji programu.

  Zmiany wprowadzone w programie Płatnik 10.01.001
 • Dodano możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Program samodzielnie wykrywa czy wszystkie komponenty aplikacji są aktualne, jeśli nie wówczas wykonuje autoaktualizację. Zmiana ta umożliwia użytkownikom programu korzystanie z najnowszej wersji programu Płatnik bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów i słowników.
 • Zwiększono zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych polegających na:
  • sprawdzaniu poprawności raportów w komplecie korygującym, w oparciu o dokumenty przekazane wcześniej do ZUS. Rozszerzona weryfikacja dotyczy okresu, za który składany jest raport korygujący. Sprawdzenie ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu uwzględniając również dokumenty już przetworzone w ZUS.
  • dodatkowych weryfikacjach na deklaracjach rozliczeniowych składanych przez płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia pod kątem poprawności danych identyfikacyjnych płatnika z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej w ZUS,
  • umożliwieniu składania deklaracji rozliczeniowej w ramach jednego zakresu numerów, w sytuacji gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na formularzu; rozwiązanie to dedykowane jest dla dużych płatników przekazujących dokumenty za wiele tysięcy ubezpieczonych,
  • zmianie weryfikacji zgłoszeń ubezpieczonych w zakresie badania czy okres podlegania, podany w dokumentach za ubezpieczonych, nie wykracza poza okres wyznaczony przez datę powstania obowiązku opłacania składek oraz datę wyrejestrowania płatnika,
  • wprowadzeniu dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących za osoby ubezpieczone.
 • Wprowadzono zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS. Zrezygnowano m.in. z wyświetlania informacji dotyczących miesiąca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność). Przy czym program nadal weryfikuje dokumenty pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
 • Wprowadzono zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych umożliwiające utworzenie dokumentów na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.
 • Rozszerzono funkcjonalność programu dla płatników wielooddziałowych, w sytuacji gdy rozliczenie z ZUS następuje w ramach jednej zbiorczej deklaracji.
 • Wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia wprowadzenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w sytuacji, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie zgłaszany jest do ubezpieczeń z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany.
 • Dodano informacje o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS. W głównych widokach programu wyświetlane są statusy prezentujące czy dokumenty zostały przetworzone poprawnie czy z błędem.
 • Wprowadzono możliwość wykorzystywania słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych.
 • Wprowadzono możliwość wysłania, przez płatnika opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w jednym zestawie dokumentów - kilku deklaracji rozliczeniowych oznaczonych numerami z różnych zakresów (np. z zakresu 01-39 i z zakresu 40-49) dotyczących tego samego miesiąca.

Na stronie do pobrania dostępna jest aktualna wersja programu Płatnik (10.01.001).
  o programie

 strona główna      do pobrania 

© 2014 Asseco Poland S.A.